tisdag 16 mars 2010

Basstenen i Ingby Åland

                                Basstenen i Ingby


Basstenen i Ingby
Museibyråns informationsskylt i Ingby
Stenens ryska textMinnessten över baslinjens ändpunkt i Mariehamn samt texten på minnesplattanI en av de åländska lokaltidningarna ingick en fråga från en dam i Jomala vad basstenen i Ingby egengtligen är för en sten.

Då drog jag mig till minnes en skolresa vi företog från Finby skola till Föglö. I Ingby stannade vi bussen och lärare Jan-Erik Mansling, själv Jomalabo, förklarade för oss ungar att här ser vi basstenen. Jag har ett minne av att han förklarade att det skulle varit Ålands mittpunkt, men det minns jag nog fel då jag läser uppgifterna om stenen i dessa artilar som jag här vill redogöra för.

Följande artikel ingick i tidningen Åland av den 1.7. 1908.
Den ryska Hydrografiska Östersjöexpeditionen.

Till införande i "Åland" har redaktionen fått mottaga följande uttalande: 

De arbeten som för närvarande verkställas på Åland av ryska Hydrografiska Östersjöexpeditionen under befäl av överste E. Bjalokoz hava till ändamål att förbereda nya undersökningar av Östersjön samt dess vikar, undantagande Bottniska viken, vilken undersöktes av finska lotsverket. Vid Ålands norra kust förenas de ryska o finländska undersökningarna för att erhålla gemensamma geografiska koordinat. De ryska arbetena hava börjat från Åland, då Åland är den enda punkten i norra Östersjön, varest  man kan mäta en baslinje och utveckla ett frigonometriskt basisnät. 

En baslinje har en ofantlig betydelse, emedan denna linje utgör den mätskala med vilken man kommer att mäta alla avstånd vid samtliga därpå följande arbeten, varför mätningen av Ålands baslinje komma att verkställas med noggranhet ända till 1:300000 d.v.s. man kommer att använda alla vetenskapliga hjlpmedel för att missmätningen av den mellan Dalkarby och Överby utvalda sträckan av 3 kilometer 200 meter icke må vara högst en centimeter. Därför äro basliniens ändpunkter utsatta såsom punkter på kopparcylindrar, vilka äro inlagda i granitmonoliter som äro stadigt uppställda å cementunderlag på båda sidor om linjen. 

Mätningar av baslinjen göras vanligtvis ytterst sällan och alla baslinjer som geodetrin förfogar över har speciella benämningar.
För linjen mellan Dalkarby och Överby har man antagit namnet "Ålands baslinje". i mätningen av Ålands baslinje kommer att deltaga den kände geodetriken, astronomiedoktorn Witram i samråd med vilken kommer att efter himlakropparna bestämmas staden Mariehamns lautitud och genom telegraffen den longitud från Åbo och Pulkow.

Doktor Witram anländer till Mariehamn i början av juli.  För närvarande har expeditionen redan uppställt två geometriska tecken å Ålands baslinjes Rayon och invid Lumparfjärden. I södra delen av denna undersöker man djupet för att bestämma farvattnet och sålunda för att sammaställa sjökort.

Å denna fjärd äro för närvarande utställda en mängd flaggremmare med röda, vita o gula flaggor, vilka tjäna till stödjepunkter för mätningen. det vore önskvärt att de farkoster som passera Lumparfjärden skulle icke vidröra desssa prickar, emedan deras omflyttning kan framkalla förlust av utfört arbete o därigenom självallet även förlust av penningmedel, som använts för dessa arbeten.

Den 28.7 1909 ingår följande artikel i Åland.

Å den bassten, som i fjol upprestes av ryssar i Ingby, lästes: På svenska språket:

Åländska basens ändpunkt 1908.
Under denna sten förvaras uppgiften om basmätningens resultat. Det anbefalles åt mindigheternas och allmänhetens skydd.

Samt på ryska språket i översättning:

Åländska basen 1908.

Hydrografiska expeditionen i Bottniska viken.

Före expeditionens avresa från Åland, d.v.s. i slutet av juli i fjol erhöll en stenarbetare tillsägelse av chefen för basmätningen att bortmäjsla den första satsen av den svenska texten under det skämtsamma tillägget, att ålänningarna möjligen kunde missförstå uttrycket och tro att någon skatt fanns nedlagd under stenen, som frestade dem att rubba densamma. Sedermera erhäll dock samma stenarbetare kontraorder, d.v.s. uppmaning att låta inskriptionen förblibva sådan den var. För ej länge sedan fick likväl nämnda arbetare av vederbörande ånyo uppmaning att företaga det honom förut en gång anbefalda arbetet, vilket nu lär vara utfört. Och det påstås att hela den svenska inskriptionen nu är utplånad. Jag lämnar åt läsaren att gissa och göra sina reflexioner bäst han behagar. Själv har jag visserligen min egen tanke om saken, men förtiger den.t.v. Slut citatet.

Inhackat den 27 februari år 2013
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar