torsdag 29 oktober 2015

Ryss-Petters brunn - Pjotr Androsoff, en säregen man


                            Ryss Petters brunn i byn Överby i Jomala  på Åland.

Detta brunnslock gömmer en av Ålands mest märkliga turistattraktioner. En 24 meter djup handgjord
brunn med en diameter om 3 meter. Enligt uppgift skall detta vara världens näst djupaste handgjorda brunn efter Jakobs brunn i Israel som är 32 meter djup. Grävandet började troligtvis år 1890 och fortgick i åtminstone 13 års tid.
Brunnen har nu fått ett lock och en informationsskylt som byns byalag har satt upp, det är trots allt fullt med vatten i brunnen.
Invid betar stora biffkor i godan ro.                                                            Jakobs brunn

I denna brunn blev Josef nedslängd av sina bröder, senare upphittad av midjanitiska köpmän och förd till Egypten, där han blev drömtydare och upphöjd till Faraos närmaste man. Han tog sedermera en gruvlig hämnd på sina bröder men allt fick ett positivt slut. Detta är en av de mest gripande berättelser vi har från Gamla Testamentet i bibeln. Läs i Första Moseboken kapitel 37.
Det är samma brunn som även kallas Sykars brunn i Johannes 4:4, där Jesus samtalar med den samaritiska kvinnan.På skylten som byalaget satt upp och där många turister stannar och tar fotografier står följande:

Pjotr Androsoff blev spådd att nära sitt hus finna en stor guldskatt. Han började gräva. Efter tre meter måste väggarna stöttas med stora stockar. Det blev fackverk, oxvandring förde upp jord, sten och vatten. Han hittade ingen skatt så han åkte igen till Stockholm och sökte upp spåkäringen. Hon sade: Fortsätt gräv! Nu anlitade han två yrkesmän från Småland. De borrade och sprängde i berget. Nere i bergväggen gjorde han en håla som skydd vid smällen. Brunnen blev 24 meter djup och 3 meter vid.Jag har sökt upp Petters grav på Jomala kyrkas begravningsplats. Och även denna grav är speciell.
De träd som flankerar gravstenen söker sig snart upp mot himlen lika högt som brunnen är djup.

På gravstenen står att Petter föddes den 6.10.  år 1847 och dog den 10.10.1909. Han blev således 62 år gammal. Här vilar också hans mor Eva samt hustrun Karolina och två av barnen, Alma, Ingeborg och Almas son Valter.

Noteras kan att på gravstenen står ett årtalsfel. Bouppteckning efter Eva Androsoff uppgjordes den 27.2. 1890. Hon kan inte då ha dött den 23.12. 1890. Hennes dödsår är således 1889 och detta framgår i bouppteckningen efter Petter Androsoff.                                       
                                        Petters grav flankerad av två höga träd.

Vem var då Ryss Petter som byfolket kallade honom och var kom han ifrån?

I boken Familjer och gårdar i Sund hittar vi uppgifter om hans familj. Inom sektionen fästningsområdet finns familjen Anisim Androsoff som no. 850. Anisim var född år 1802 och han dog år 1862 i Överby i Jomala socken. Han hade varit artillerikapten på Bomarsunds fästning och bodde nu i Skarpans. Familjen flyttade till Överby och ägde där skattehemmanen no: 2 och 6. Hans hustru hette Eva Johansdotter God. Hon var född år 1809 och dog 23. 12. 1889 i Jomala.Boken om Bomarsund, det ryska imperiets utpost i väster, av Örjans, Skogsjö och Robins.
I denna bok hittar vi familjen Androsoffs hem inom fästningsområdet. Det är no. 60 som vi kan se aningen norr om insjön Gloet, som är som en blindtarm till innanfjärden Svinesund i väster. Gården är utmärkt med tre mörka punkter och i texten för kartan står: Hus no: 60 med uthus för lägre gradens ingenjörer 1837. Artillerilöjtnant Androsoff år 1844. Här föddes Petter och här vistades han under sin barndom.

Jag kan nämna att på området finns ännu spår av bosättning med äppelträd och trädgårdsbuskar, en mycket vacker plats. Man hittar platsen bra om man följer den väg som går från Gruntens trädgård nära den s.k. Krutkällaren och åker ned längs körvägen ca. 1 km. Numera finns ej vatten i Gloet, det är bara ett torrlagt kärr med låglänt terräng.
Ännu en bok skall vi öppna och läsa om Petter. Det är i Sällsamheter på Åland av
Edvard och Erling Matz och under rubriken: Världens näst djupaste brunn.
Jag visar här sidorna så kan ni läsa själva.

Då jag pratat med några personer som kanske känner till historier om Ryss Petter har det kommit fram att han var nog en "kvinnfolkskar" som hade flera oäkta barn förutom sina äkta.

Då jag sökte i gamla ålandstidningar fick jag plötsligt se en märklig artikel.
I tidningen Åland av den 24.4. 1909 saxar vi följande märkliga rättegång.

Rubrik: Två kvinnor om en man, gift eller ogift?

Till urtima ting med Jomala socken och Mariehamns tingslag måndagen den 19 april hade inhyseskvinnan Katarina Elisabet Holmström från Överby by i Jomala socken låtit instämma bonden från samma by, Petter Androsoff.
Käranden som i rätten företräddes av kronolänsmannen Axel Planting, anförde att parterna någon tid under senare hälften av 1860-talet sinsemellan ingått trolovning under vilken trolovningstid svaranden särskilde gånger hävdat käranden med den påföljd att käranden framfött fyra barn av vilka den första år 1869, den andra 1879, den tredje 1882, och den fjärde 1885. I anledning varav herr Planting yrkade ej mindre att käranden p.g.a. 9 paragrafen och 3 kapitlet i Giftermåls Balken måtte förklaras för svarandens äkta hustru, än att de under trolovningstiden födda barnen i stöd av 1 paragrafen och 5 kapitlet i samma balk måtte förklaras för äkta.
Svaranden Androsoff som medgav riktighetetn av käromålet, erkände därom åtspord, ej mindre att han allaredan vore sammanvid med en annan nämligen Karolina Androsoff ehuru denna vigsel endast av en  luthersk präst och ej såsom föreskrivet är jämväl av grekisk katolsk präst än att käranden efter det han blivit sammanvigd med bemälda Karolina Androsoff icke uppfordrat svaranden att ingå vigsel med henne på grund varav svarande Androsoff öppenhjärtligt medgav att det nu vore omöjligt för honom att ingå ett andra äktenskap med käranden.
Efter det att parterna ömsesidigt lämnat målet till avgörande tog häradsrätten detsamma till slutligt övervägande och enär svaranden Petter Androsoff själv medgivit att han vore till äktenskap sammanvigd med Karolina Androsoff och svaranden själv påstått att han efter det sagda vigsel försiggått icke blivit av käranden Katarina Elisabet Holmström uppfordrad till vigsel vilket påstående av käranden lämnades obestritt ty och då häradsrätten ansåg sig sakna anledning att i detta fall ingå prövning, huruvida ett lagligt äktenskap existerade mellan Petter och Karolina Androsoff prövade rätten rättvist förkasta käromålet varhos rättegångskostnaderna kvittades parterna emellan.
Kronolänsman Plantin erlade genast vad emot föregående utslag.
Att Petter Androsoff inte skulle passa som militär såg hans far Anisim tecken på redan som liten då han växte upp på gården i Skarpans i nuvarande Bomarsund. Kanske han då satt med sin mor stickade vantar?

Titta här mina vänner! Petter deltog i en handarbetstävling.
I kategorin väfnader hittar vi honom med andra pris bland idel damer: Petter Androsoff 2:dra pris för en bolsterväv.
Han ställde även upp med att ha tillverkat en ylleväv och för denna fick han ett 3:dje pris.
Här ser vi ytterligare ett bevis för Petters mångsidighet. Han anordnade musikaliska aftnar i sitt hem i Jomala Överby. Denna annons var införd den 9 januari år 1895 i tidningen Åland.
Söndagen den 13 januari utföres musik af  "Mariehamns Musikkapell"  hos landtbrukaren P. Androsoff i Öfverby.
Petter var ingen gudsförnekare! I hans hem fick andliga möten anordnas.
Här en annons i tidningen Åland.
I morgon afton kl. halv 7 hålles prädikan i Öfverby hos P. Androsoff af N.A.Walldén.

Jag kan tillägga att det finns en mängd annonser där man i Petters hus i staden Mariehamn anordnat bönemöten. Detta visserligen av hyresgästerna i hans hus på Parkgatan,  men vackert så, han godkände detta.

Som omväxling skall vi belysa även Petters negativa sida. Här en artikel om ett begynnande slagsmål
i Petters hem i Överby.
Ja ni läste rätt. Petter tog fram bössan. Men ni måste ju förstå, han är av ryskt påbrå och hans far var militär, ja artillerikapten till och med. Var han från den sydligare delen av Ryssland förstår man det ännu mera. Hett temperament som slår, skjuter med bössan, och väver bolsterväv, smeker sina konkubiner och kanske spelar balalajka med samma ömma hand, ja då förstår man honom ännu mera.


Allt man läser om Petter skall överraska. Nu leder hans hustru in honom i tingssalen i Jomala och vill ha honom omyndigförklarad.I tidningen Åland av den 28 november 1903 finns följande notis:

Ihärdig skattgrävare.
Vid Jomala nyss avslutade ting utfördes emot bonden Petter Androsoff från Överby by av desses hustru Karolina Sefaria Androsoff och förmyndarnämnden i Jomala talan om Petter Androsoffs försättande inunder förmyndarskap. Såsom motiv för detta yrkande anfördes att Petter Androsoff helt och hållet åsidosatt och vanskött sitt jordbruk och i stället besjälad av att han å sitt hemman skulle finna en stor skatt under 13 års tid oavbrutet sysselsatt sej med grävandet av en brunn som numera vore 70 fot djup och hvarav 14 fot blivit sprängd genom berg. Sedan ett flertal vittnen blivit hörda avkunnade häradsrätten utslag och som sökanden ej kunnat tillfullo kunnat tillfullo visa tillvaron av några sådana omständigheter vilka jämlikt 19 paragrafen i gällande Förmyndarskapslag utgöra laglig grund för myndig persons förklarande för omyndig varåt yrkandet för svarande förkastat.
Sökandens talan fördes av kronolänsmannen Sundblom medan åter Androsoff i rättegången biträddes av sakförare Oder och Bergman.
( 1 fot motsvaras av 28,95 cm, således var brunnen då 20 meter varav sprängd 4 meter)
Det är möjligt att Petter fortsatte efter detta möte att spränga ytterligare 4 meter.I eftermälet om denna historia och detta livsöde har det framkommit att det lär ska ha funnits ett testamente där det stipulerats att Petter inte fick sälja eller pantsätta hemmanet.
Detta stämmer exakt. Här är det pappret som är infört i Finlands Allmänna tidning.
Testamente. Vi undertecknade förklara härigenom vår yttersta vilja vara att enär endera av oss genom döden avgått skall den efterlevande i sin livstid sitta i orubbat bo, hvaremot efter bägges vår död vår efterlevande egendom skiftas sålunda mellan våra söner att: ( här följer en uppräkning av penningbelopp som utgår till dem) Att vår öfriga egendom såväl löst som fast tillfalla vår hemmavarande son Petter Anisimowitch  Androsoff med villkor att fastigheten av honom varken får säljas eller pantsättas utan skall såsom arf tillfalla hans närmaste arfvingar.

Jomala den 21 augusti år 1862.
Kapten Anisim Androsoff (med ryska bokstäver)
Ewa Androsoff född God

Gustaf Adolf Rosendahl, elemäntarlärare
Johan Eklund torpare å hemmanet no 2  i Öfverö by af Jomala socken.Annons om försäljning av stadsgården  i tidningen Åland den 6 april år 1892

Efter att mor Eva hade dött år 1889 trodde sig Petter kunna sälja stadsgården 104 i Mariehamn. Pengarna behövdes för brunnsgrävningen som även den startade upp efter moderns död. Märkligt att Petter kallar gatan för Södra gatan, den låg ju på stans första gata Parkgatan med no: 104 som i dag är en bit söderut från Ålands Museum.
Fastigheten såldes inte emedan testamentet gick detta emot.

Kan det vara så att Parkgatans första namn var Södra gatan eller kallade man den bara så då den låg söderut?

Även författarinnan Helle Hellberg som var uppväxt i gården nämner Södra gatan i en text om hemmet i boken Stränders blommor.Här ser man Androsoffs gård på Parkgatan i Mariehamn. Skräddarmästare Hellbergs skylt i hörnet av fastigheten. Bilden ur "Boken om Mariehamn"

I det digra verket "Boken om Mariehamn" av Jerker Örjans och Folke Wickström kan vi läsa en rubrik: Så var livet vid stadens första gata.
Parkgatan som var tänkt för de fattiga, kom att hysa enkelt och fint folk om vartannat. Parkgatan och Strandgatan var länge de mest stadslika av stadens gator.
Vidare i texten: Här fick tomterna enligt fundationsbrevet bebyggas med trähus i motsats till resten av staden där stenhus skulle uppföras.

I boken finns även en mycket informativ skiss för hur husen låg på Parkgatan och deras innehavare.
Om gård No. 104 läser vi följande: Parkgatan 6, Ägare J.F. Lagert, E. Androsoff, I Androsoff, B. o A. Johansson.

Uppgiften att dottern Ingeborg skulle vara ägare efter mor Eva kan inte stämma emedan då mor Eva dog var Ingeborg endast 13 år. Petter Androsoff var arvtagare och ägare efter Eva Androsoff. Detta framgår i alla annonser och notiser.


I Finlands allmänna tidning finns en annons över den kommunala taxeringen i Mariehamns stad för år 1901 och där framgår att bonden Petter Androsoff taxerat till staden.
I boken "För fremlingarnes Trefnad" med texten Byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten Mariehamn på 1890-talet av Mia Åkerfelt, hittade jag på sidan 264 denna byggnad. Ägare Petter Androsoff.
Byggnaden är en källare på hans tomt på Parkgatan 6 D VIII 3,  och benämnes Ritning 31. Den är daterad i september 1892 och godkänd i Mariehamns ordningsrätt den 5.10. 1892 och behandlad första gången 19.9. 1892. Signerad Hilda Sjöblom och materialet i vaxduk, bläck.
I texten framgår att källaren uppfördes i anslutning till uthuset, det framkommer inte i försäkringarna vilket år den faktiskt byggdes. Källaren är riven i dag.

Guld och silversmeden Johan Fredrik Lagert från Bamböle köpte och bebyggde tomten 1861. Han var den förste som lämnade in en byggnadsritning för godkännande, den hade sänts till ordningsmannen före 20.2. 1862. Byggnaden uppfördes enligt brandförsäkringarna först 1865, året därpå uppfördes ett magasin av stock med pärttak. Uthuset uppfördes år 1870. Enligt Hongells situationsplan fanns på tomten ett bostadshus mot Parkgatan och ett uthus mot tomtens västra gräns.

Änkefru Eva Androsoff köpte gården 1865. Hon och hennes barn hade många hyresgäster. Under några år fanns Cafe´Suomi i huset. Skräddarmästare Lars Hellbergs familj bodde här och här skulle dottern författarinnan Helle Hellberg växa upp. I uthuset som fortfarande finns kvar på tomten bodde den Korjatkin, som gett namn åt åkern öster om tomten. Han sålde blommor och grönsaker i en kiosk på Parkgatan. 1969 köptes gården av Birgitta och Alf Johansson och revs för att ge plats åt ett bostadshus.

Vi läser vidare i texten: Helt utan affärer och företag har Parkgatan dock inte varit. Det första företaget vi känner till är Café Suomi som drevs av Christina Lovisa Pettersson från Ekenäs, en av stadens första affärskvinnor. Hon öppnade sitt café 1867 i huset på tomt nummer 104, men tvingades stänga 1875 för olaglig alkoholfärsäljning. Hennes hyresvärd var änkekaptenskan Eva Androsoff, som köpt fastigheten av guld och silversmeden Johan Fredrik Lagert.


Annons i Åland den 20.9. 1904, Auktionsannons hos Petter Androsoff i hans gård i Mariehamn.


 Nu är en M.E. Mattson undertecknare av annonsen som anmodad och han skall i en annan annons omnämnas som godeman, i en annan syssloman.

Måndagen den 26 september kl. 1 e.m. försäljes å offentlig auktion i P.Androsoffs gård i Mariehamn en byrå, en soffa, ett bord, en kommod, en gungstol, en bättre taklampa, en dragkälka, en båtdragg, 3 stycken nät, långref, krukväxter, samt mans-gång och linnekläder, m,m.

Anstånd med betalningen lämnas till den 1 december detta år.
Österkalmare den 19 september år 1904

M R Mattsson, anmodad.


Den hotande konkursen är ett faktum. Annons i Åland den 5.6 1897.

Efter att Petter avlidit i oktober år 1909 annonserade Carl Björkman den 15 november om bouppteckning.

Bouppteckningsinstrument, i Ålands Landskapsarkiv.

Petter hade med sin hustru Karolina sex barn. Här är uppräknade: Frans Teodor Peter, Alma Julina, Josefina Mikaela Ingeborg, Ernst Mikael, Elin Jolanda, Johan Algot Gideon. Två av dem vilar i familjegraven. Alma och Ingeborg.
Den fasta egendomen är skattehemmanen no: 2 och 6 i Öfverby Jomala. Gården i Mariehamn finns här inte med upptecknad så den är redan överlåten på dottern Ingeborg.
Här framgår att arrendet för båda gårdarna två och sex var 500 mark.
Ännu var inte alla jordbruksmaskiner sålda, Petter slog visst hö. Slåttermaskin för 200 mark och tröskvandring för samma summa.För övrigt en ganska vanlig bouppteckning vad gäller lösöret, sida upp och sida ned med denna typ av bohag.Här en notering bland skulderna i boet. Änkan Karolina inkommer med ett krav.
Den avlidnes änka Karolina Androsoff underhåll uti 2 år, 5 månader och 10 dagar, under vilken tid hon såsom förvägrad rätt att intas i hemmet bott och underhållit sig själv i Mariehamns stad efter 75 mark i månaden. Summa 2.150 mark.
Karolina hade således i nära två och ett halvt års tid troligtvis bott i stadsgården på Parkgatan.

Det skulle hållas två auktioner efter Petters död på gården.
Här en annons i Åland den 5.1. 1910.

Kommer att försäljas genom öppen och frivillig auktion efter lantbrukaren Petter Androsoff i Öfverby diverse egendom bestående af: ett tröskverk med vandrings- och kastverk, 1 släde, 1 maskin, 1 obegagnad pump, en ångpanna, sommar- och vinterkörredskap samt åkerbruksredskap, ett parti famnved, ett metall-badkar, en ångmaskionsrem, snickarverktyg, en dragkista, ett klädskåp, soffor, bord, stolar, guld och  silverfickur, väggur, glas och  porsliner, lampor, gång och sängkläder, en bättre päls, golvmattor, husgeråd m.m.
Anstånd med betalningen till den 1 maj 1910.
J.A. Mattsson Öfverby.Den andra annonsen införd den 12.2. 1910
Torsdagen den 17 februari kl. 11. f.m. försäljes genom öppen och frivillig auktion kvarlåtenskapen efter Petter Androsoff i Öfverby såsom en vädermjölskvarn, 1 smidja med alla inventarier, 1 slipsten passande för slåttermaskinsbett, 1 större matklocka, 1 skrufbänk, snickar värksaker, plankor, bräder, koppar kok och träkärl, 1 större gryta, 4 dragkälkar, 2 matskänker, 8 skåp, sängar, bord, stolar, 2 väggur, 2 manglar, mans gång och sängkläder, lampor, glas och porsliner, golvmattor, husgerådssaker, m.m.
Anstånd lämnar till den 1 augusti detta år.
J.A. Mattsson, anmodad.

Tiobarnsfadern bonden, brunnsgrävaren Pjotr Anisimowitsch  Androsoff - Ryss Petters liv var avslutat.

Frid över hans minne.
Husgrunden på Jakos No. 2 i Överby i dag.Petters jordkällare.Fader Anisim Androsoff är en framåtseende man. Han köper någon gång alldeles i slutet av 1840-talet två gårdar i Jomala Öfverby. Han skall således undgå den kommande katastrofen med både livet och pengarna i behåll. Han finns inte med bland de stackare som blott några år därefter skall dväljas i fångenskap i England och Frankrike. Nej han har schappat iväg med sin familj i god tid från Gloet i Skarpans och kan lugnt se tiden an.
Här finner vi nu honom som ägare till fastigheterna Johannelund och  Kjärr i Jomala Öfverby.
Det är inte heller familjen Androsoff som träsar på i jordbruksarbetet, nej han har en landbonde som sköter det, en Erik August Bergström från Saltvik.

Jag har förgäves sökt en inflyttningsuppgift från Sund till Jomala för Anisim Androsoff med sin familj men icke hittat den. Men faktum kvarstår, Anisim är ägare till fastigheterna Johannelund och Kjärr i Jomala Öfverby år 1850.I kommunionbok 1857 - 1863 hittar vi även vår vän  som ägare till no 2 som nu benämnes Jakos ett gårdsnamn som används än i denna dag.
Här finns även hustrun Eva född God och sonen Petter-Grek

I anmärkningskolumen har prästen präntat något mystiskt.
Avelmnat ofullständigt flyttningsbetyg från Sund
Ostraffad 1859-60-61
Död 1862

Troligtvis fanns familjen en tid i Ryssland. De två övriga sönerna finns nu inte med på Åland utan blev kvar där. De finns däremot med i testamentet som emottagare av penningbelopp.
Sonen Petter medföljer föräldrarna till Åland och detta troligtvis efter fredsuppgörelsen i Paris 1856.

Anisim Androsoffs gravvård på Prästö.
Kaptenen vid 2 regementet


Grävt och sprängt  i Godby den 29 oktober år 2015


Johan Granlund

Källor: Familjer och gårdar i Sund, Håkan Skogsjö
            Sällsamheter på Åland, Edvard och Erling Matz
            Bomarsund, det ryska imperiets utpost i väster, Örjans, Skogsjö, Robins
            Boken om Mariehamn, Folke Wickström, Jerker Örjans
            Ålands Landskapsarkiv
            Digitala tidningsbiblioteket