fredag 15 februari 2013

Bör roderkommandot ändras?

Flytetyg med rorkult och ratt.  I bildens mitt Titanic.

Denna något shockerande rubrik hittade jag i en gammal  Ålandstidning , närmare bestämt från den 11 februari år 1905.
Om saken har diskuterats efteråt är för mig som landkrabba obekant.

Alla har vi väl hört vitsen om sjökaptenen som varje morgon memorerade: "styrbord till höger och babord till vänster".

Men skämt åsido här kommer tidningsartikeln:

Sålänge farkosterna voro små och likasom våra båtar styrdes medels en för om rodret sig sträckande pinne eller rorkult, voro uttrycken "babord med rodret" och "styrbord med rodret" fullt riktiga och praktiska kommandoord samt angåfvo, åt hvilken sida rorkulten borde föras för att fartygets förstäf skulle afvika åt styrbord eller babord från den anliggande kursen. Men då undan för undan allt större fartyg begynte byggas, till hvilkas styrande mera kraft erfordrades, inrättades roderratten som för bekvämlighets skull placerades för om rorhufvudet, och för att bereda utymme åt ratten flyttades rorkulten akter om rodret.

Hade ssamtidigt med systemförändringen roderkommandot ändrats, så hade detta lätt låtit sig göra, emedan fartygen då ännu voro få till antal. Men detta blef ogjordt. I stället, och i afsikt att såvidt görligt förebygga hvarje misstag, samt till följd af rorpinnens flyttning och skenbart stridiga order kunde uppstå, arrangerades rattens verkan så, att roderbladet vred sig åt samma sida, hvaråt ratten drejades. En imaginär rorkult för om rodret kom genom denna anordning att, lika som tillförene, röra sig åt motsatt sida mot själfva roderbladet, men ratten att drejaas åt motsatt led mot denna imaginära rorkult, hvaraf följden naturligtvis blef att vid kommandot, "styrbord med rodret", ratten måste kringvridas emot skeppets babords sida, och mot styrbordssidan då det kommenderades "babord"!

Inom sjömanskretsar har sedermera icke så sällan diskuterats om önskvärdheten af att roderkommandot blefve ombytt och att styrbord och babord därvid borde begtyda, att ratten skall drejas - och fargygets stäfriktning ändras - åt den sida kommandoordet angaf, och icke från samma sida, såsom nu är fallet. Faktiskt har också sådan eller därmed likartad ändring vidtagits på en del länders fartyg, såsom t.ex. i Frankrike, där babord och styrbord utbytts mot höger och vänster, och i Ryssland.

Äfven i vårt land har lotsstyrelsen för åratal sedan förordnat att lotsarna skola på enahanda sätt och genom att utstärcka armen åt den angifna leden gifva order om kursförändring. Och lotsar i Suez-kanalen ha berättat, att ombord å flera nationers ångare, hvilka befara kanalen, kommandoorden höger och vänster brukas att ange, i hvilken riktning kursen  bör ändras, samt vitsordat dessa kommandoord såsom särdeles enkla och lätta att tillämpa samt icke gifvande anledning till misstag.

För icke alltför länge sidan har tyska kejsaren dekreterat att från den 1 april 1905 och framgent skola å tyska fartyg orden styrbord och babord uteslutande användas och angifva åt hvilken sida ratten skall drejas och kursförändringar ske, men att till denna dag jämväl orden höger och vänster äro tillåtna vid roderkommandot.
Ja så långt artikeln. Men frågan är hur är det då i dag. En pensionerad lots jag talat med berättade för mig att då han var lots och var ombord på finska båtar så talade man om "vasenta ja oikeaa". På andra nationers fartyg använde man de engelska uttrycken, berättar han.


Telegraferat den 15 februari år 2013

Johan Granlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar