lördag 25 maj 2013

Var president Juan Peróns farmor sundsbo?

Juan Peron, Argentinas trefaldige president och hans påstådda far Bruno Peron från Föglö, i en bred tidningsartikel i Åland av den 18.7 1974.

Att president Juan Peron skulle varit bördig från Föglö har vi läst om under årens lopp i olika publikationer och detta tema återkommer med jämna mellanrum. Att hans far var Bruno Peron, bördig från  Föglö, men att hans farmor var Margareta Sofia Åkerman, född i Sund 1843 är mindre omtalat.

Mysteriet med Perons åländska härkomst har eggat fantasin hos en mängd författare och journalister under årens lopp. Vad är sanning och vad är hopdiktad fantasi? Kan högt ansedda författare, en argentinsk sådan och ansedd historiker som disputerat i Lunds universitet,  journalister, handelsråd, ministrar, medicinalråd, kirurger, en högt ansedd finländsk filmfotograv, ambassadörer ja t.o.m presidenten själv och hans hustru Evita vara så sinnesförvirrade så att de kokar ihop en sådan soppa som denna?

 Men en författare, en åländsk sådan sitter på svaret. Håkan Skogsjö, vet sannerligen hur det ligger till. I en stor artikel i Nya Åland av den 13 november 1993, drar han till med rubriken: Myten om Juan Perón och Föglö. Han skriver: Det finns ett talesätt bland journalister att aldrig kolla en bra historia för då kan den spricka. Han skriver vidare: En middagskonversatör med ambitioner lägger förstås den goda anekdoten på minnet och plockar fram den i lämpligt sällskap. Här ironiserar han över hur det dåvarande lantrådet Ragnar Erlandsson  varit lunchvärd för Argentinas utrikesminister Duido Di Tella som besökt landskapet. En argentinare som besöker Åland, då är det läge att dra storyn om att Juan Peron härstammar från en tullförvaltare i Degerby vid namn Peron. Ungefär så tänkte lantrådet skriver han. Det mesta i texten andas ironi så jag tror vi stoppar in den i mappen obladi oblada.
Den allra första notisen om denna historia hittar jag i Tidningen Åland av den 14.9. 1948.
Här återknyter man till en artikel i en Amerikansk tidning för vilken president Perón skulle sagt att han härstammade från Finland samt till den tidningsintervju som gjorts med hans hustru vid ett besök i Europa då hon skulle sagt att hennes man härstammade från Finland.Så ser gravstenen ut i dag, april 2015. Tullförvaltare Carl Fredrik Perón.
Familjegrav över den åländska delen av släkten Perón i Föglö.


Ovanstående artikel var införd i Nya Åland år 25.7 år 1993

En fråga som bör ställas är: Vem är den som kan kontrollera denna historia, vem sitter egentligen på svaret, var finns de dokument hos de argentiska myndigherna som i vetenskaplig mening tydligt bevisar presidentens härkomst? Kan man lita på de få uppgifter som finns nedskriva i offiiella dokument sanktionerade av regimen och som bevisar han härkomst av italienska invandrare? Är dessa påstådda uppgifter en efterhandskonstruktion som vill visa hans latinska härkomst och som bätte passar in i bilden för Peronismen?
Har de italienska släktingarna hört av sig och var i Italien finns denna nulevande släkt?
Varför säger presidenten flere gånger till personer från Norden att han har en far som kommer därifrån, varför hade han ovanstående fotografi på sitt skrivbord och säger att det var hans far och varför sprider hustrun Evita detta budskap till europeiska journalister? Varför säger han till personer att han känner till sin härkomst men "om detta bör det inte omtalas" Varför får en finländsk "släkting" en känd filmfotograv order av ambassadpersonal i Helsingfors att underteckna ett dokument där han förbinder sig att inte sprida detta vidare? Varför avlider en mängd personer på ett mystiskt sätt som påtalar och försöker rota i Perons egentliga härkomst?

Jag vill i detta sammanhang berätta om den snart tioåriga vänskapen jag haft med en argentisk författare som mycket väl känner till dessa saker. Vi har under årens lopp haft en livlig e-postkorrespondens. Han har skrivit ett antal böcker i sitt hemland men för hans säkerhet vill jag inte omtala namnet.

I en svensk tidningsartikel skrev han följande artikel: Kom Peróns far från Åland? I artikeln kan vi läsa följande: Notisen "Peróns åländske farbror har dött", publicerad i Dagens Nyheter av den 26 maj 1950, är lika kort och tydlig som ofattbar. Den efterföljande texten, avsedd att förklara den märkliga relationen mellan den argentinske caudillon och Skandinavien, lyckas bara öka förvirringen: "Förre tulluppsyningsmannen Johan Robert Söderlund i Degerby på Åland har avlidit, 68 år gammal. Han sörjes närmast av hustrun, fru Elsa Söderlund, som är faster till president Perón i Argentina. Det argentinska statsöverhuvudets far, Bruno Perón , var i tiden tullskrivare i Degerby. Någon gång på 1880-talet emigrerade han till Amerika och slog sig ned i Argentina, där han gifte sig med en spanjorska. I äktenskapet hade paret en son, bl.a. den som som nu är Argentinas president.

Några dagar senare, i mitten av juni, vände sig svenska legationen i Buenos Aires till UD, i syfte att erhålla mer information om Peróns förmodade skandinaviska ursprung. Enligt Gunnar Brunnström, som författat depeschen ifråga, kunde sambandet mellan Perón oh Åland, om det nu var sant, förklara något som länge förvirrat Buenos Aires diplomatiska värld, nämligen den tydliga favoriseringen av de finländska intressena från den argentiska regimens sida. Finnarna har här på senare år skriver Brunnström, varit påtagligt framgångsrika i sin export. I fråga om papper och cellulosa äro de nästan på väg att konkurrera ut oss och när ingen annan får importlienser, tyckas de kunna få dem. 
Artikeln spinner här vidare på de ekonomiska fördelar finnarna tycks ha fått i sina kontakter med Argentina och går sedan in på de mera personliga sidorna angående Perón. Brunnström skriver: I och för sig synes det inte otänkbart att Perón kan ha nordiskt påbrå. Han är stor och grov, har rödlätt hy och är snarare cendré än mörk, hans utseende är således ej anns sydländskt. Även hans karaktär synes rymma en del tämligen oargentiska drag. Han torde ej vara utan en viss primitiv idealism och hans patriotism påstås vara äkta liksom hans sociala medkänsla. 
Frågan om Peróns ursprung, det oväntade men möjliga sambandet med Åland och de direkta konsekvenser som detta kunde få för en förbättring av den svenska exporten till det rika Argentina fick UD att agera. En funktionär, Gyllenram, skickades till Degerby med uppgift att undersöka saken. Resultatet av hans arbete blev att familjen Peróns gravplats spårades på Föglös kyrkogård och i ett par ämbetsbetyg från det lokala pastorskansliet kunde hela den peronska släkten följas namn för namn ända till 1704.
Gyllenram kunde konstatera att den omtalade Karl Henrik Perón tillsammans med fyra andra personer omkring 1884 hade emigrerat till USA. Efter cirka sju år hade dock breven till familjen upphört att komma. Via frälsningsarmen hade man då fått veta att Bruno rest till Argentina, något som senare bekräftades av de återvändande kamraterna. Efter det hade kontakten upphört. 

Uppgiftena om Peróns ursprung var inte alldeles nya. Tanken att han hade nordiskt eller rent av finländskt påbrå hade nämligen tidigare fått näring av bland annat de uttalanden som hans fru Evita gjorde under en omtalad europeisk resa.  Även finländska poliktiker och kulturpersonligheter hade försvarat denna teori.

Författaren skriver vidare: Kopplingen mellan Perón och blonda Skandinavien har varit politiskt omöjlig för peronisterna i hemlandet, som byggt sin rörelse på stöd från den fattiga och mörkhyade delen av befolkningen.
Än i dag är Peróns etniska ursprung en öppen fråga. Vissa hävdar att han var indian, andra att hans far hörde till en rik familj. Presidenten själv förnekade dock aldrig ett tänkbart nordiskt ursprung.
Ovanstående insändare skriven av professor Folke Henschen,verksam vid Karolinska institutet, var införd i Åland av den 30 juli 1974. Han gjorde år 1948 en fyramånaders föredragsresa till Argentina och hade där sammanträffat med doktor Allan Wadström från Sverige. Denne hade vid ett fleratl tillfällen träffat presidenten och fungerat som hans rådgivare i medicinalfrågor inom landet. Enligt denne Wadström kände Perón till sin åländska härstamning säger professor Henschen. Däremot ville presidenten inte att detta skulle komma till offentlig kännedom att han inte hade argentinska föräldrar.

I ovanstående insändare skriver professor Henschen: Då de uppgifter om president Perón, hans finländska förfäder och hans verksamhet i Argentina till stor del är felaktiga och vilseledande och uppenbarligen härrör från en felaktigt uppfattad telefonintervju med mig i Svenska Dagbladet, ber jag härmed få lämna följande sakliga upplysningar:
Innan jag företog min fyra månaders föredragsresa genom Sydamerika, sammanträffade jag upprepade gånger med minister Axel Paulin, en utmärkt kännare av detta land och författare till två intressanta böcker om svenska öden i denna kontinent. Av Paulin fick jag även president Perons stamtavla, som kan ledas tillbaka till 1702. Äldste kände stamfaderna levde i Borgå, hans namn var Axel Johansson, hans son Jonas Eleli Peronius var överinspektör i Borgå oh gift med Anna Catharina Gyllenbögel, ett namn känt från Fänrik Ståhls sägner.
Alla hans efterkommande söner var gifta med kvinnor med svenska namn, namnet förkortades till Peron ( jämför Linnaeus-Linné)
President Perons far Bruno var född 1864 och utvandrade i mitten av 1880-talet till Sydamerika för att undgå den ryska värnplikten. Han gifte sig med en av Argentinas döttrar och tord ha slagit sig ned i Rivadavia. Där föddes sonen Johan-Juan 1892.
Han blev militär ocha avancerade snabbt. Minister Paulin hade träffat honom en gång i Santiago de Chile, där han då var militärattaché, och sade mig att han var ståtligare, hade annan hudfärg ofh ansiktsform än flertalet spanjorer, Finlands minister i Argentina beragde en gång vid samtal med Peron på tal frågan om hans åländska härstaming, men Peron skall ha kort svarat: " ja, jag vet det, men det bör ej föras vidare"!

Apotekare Allan Wadström som först var representant för en svensk läkemedelfirma, fick Perons fulla förtroende och blev snart en sorts direktör för medicinalväsendet, han rådfrågades vid talrika sammanträffanden med presidenten rörande landets sjukvård, fick granska ritningar till sjukhusbyggen oh dylikt, men var naturligvis ej hans läkare, som Sv.D uppgivit.

Folke Henschen.

Jag vill här referera till ett stycke ur Henschens bok, Min långa väg till Salamanca där han skriver följande:
Jag flög nu tillbaka till Buenos Aires, där jag rönte ett mycket älskvärt mottagande hos landsmän samt ej minst hos "portenos",dvs. Buenos Aires egna invånare. Det var särskilt två professorspar, den gamle bekante, mycket produktive anatomen Pedro Belou samt den unge patologen Andres Bianchi, som gjord allt för att göra mitt uppehåll angenämt. Jag höll nu en rad av föredrag dels i Buenos Aires, dels i La Plata. Min gamle vän och skolkamrat Kurt Schenström tog mig ut till sitt magnifika landställe, jag träffade Allan Wadström, så generaldirektör i mediinalstyrelsen, och en del andra landsmän. Av Wadström hörde jag rätt mycket om Perón, han hade ofta konferenser med diktatorn i sjukhus- och sjukvårdsfrågor ochg talade berömmande om honom. Om Peróns åländska härstaming råder intet tvivel. Finlands minister i Argentina lär en gång ha tagit upp frågan i et samtal med Perón, som skall ha svarat: Ja, jag vet det, men det bör ej föras vidare" Henschen berättar vidare att han även har obducerat en dam i Stockholm som varit syster till Perons far Bruno Peron.

Ämnet Perons ursprung tas även upp i en bok av K.G. Olin med titeln Öden och äventyr.
Under rubriken: Det stod en dag i tidningen läser vi följande:

Om nybyggarna i Colonia Finlandesa blev överraskade över uppgiften om att diktatorn Perón härsstammade från Finland, så var överraskningen långt större på hemmaplan. inte minst hos den kände filmfotografen Kalle Peronkoski, som en dag kort efter andra världskriget i dagstidningen kunde läsa att han var kusin med Argentinas regeringshef. Visst hade släkten haft samma namn som Perón och visst hade han hört om farbroderna Karl Henrik, som hade emigrerat till Amerika. Men att farbroderna rest vidare till Argentina och blivt far till den världsberömde politikern, det hade han ingen aning om.
Utdrag ur K.G. Olins bok, "Det stod en dag i tidningen"

Tidningar från hela världen kontaktade honom om detta men inte alla var glada över nyheten. En dag blir han kontaktad av Argentinas ambassad i Helsingfors och blev kallad dit. Där blev han bryskt emottagen och blev tvingad att underteckna ett dokument där han intygde att uppgifterna var felaktiga. Enligt en uppgift blev han till och med erbjuden en rejäl summa pengar ifall han avstod från att forska vidare i saken. Visst finns det en likhet mellan Karl Fredrik Perón (Peronkoski) och Argentinas tidigare diktator Juan Peron?

I officiella kyrkohandlingar i Norra Svenska församlingen i Helsingfors finns antecknat att Bruno Perón har 
"vistats i Sydamerika"
Den finländska släkten har fått dessa uppgifter i andrahand av återvändande emigranter. Bruno lär ha dött i provinsen Comodoro Rivadavia i södra Argentina på 1910-talet. Vad vi här får komma ihåg är att i dessa länder är kyrkobokföringen inte densamma som hos oss.
Inom den finländska släkten Perón berättas även att det hade kommit brev från Bruno till modern men att hon i affekt aldrig öppnat dessa och även bränt dem.

En ofta återkommande uppgift är att den då 28-åriga Evita Peron under sitt storstilade besök i Europa under den heta sommaren 1947 i en tidningsintervju för en engelsk tidning skall ha omtalat attt maken Juan härstammade från Skandinavien. 
En annan uppgift säger att Peron själv strax efter kuppen 1945 under en presskonferens skall ha tillkännagett att han var av ordisk härkomst. Det är möjligt att dessa uttalanden gav de första rubrikerna i finländsk press.

Regimen medger att Perón var uppväxt i just de trakter Bruno Perón vistades men att han i 5-årsåldern skulle flyttat till en släkting. Frågan kan då ställas, kan det verkligen finnas två släkter med samma efternamn i denna lilla del av det enorma Argentina?

I den finländska delen av släkten Peron finns det nulevande personer som gärna talar om detta tema. Jag var i personlig telefonkontakt med en Eva Haverinen - Peron för ett antal år sedan och hon bekräftar alla ovanstående uppgifter och berättade även historien om sin farbror Kalle Peronkoskis äventyr på ambassaden i Helsingfors.
Eva hade vid ett fleratal tillfällen besökt Geta på Åland där hon hade släktingar.

För att få ett helt slutgiltigt bevis för Juan Peróns härstamning bör en en dna-undersökning göras emedan det finns ett otal personer i Finland som kan medverka i en sådan undersökning. 

Denna undersökning kommer troligtvis att förhindras av Peronisterna som har stor makt i dagens Argentina och som vill sementera den påstådda uppgiften att presidenten härstammar från Italienska invandrare.Banditer, som hängivit sig åt ockultism, har skändat Peróns grav och har med vinkelslip kapat hans båda händer från den balsamerade kroppen. Trots miljoner dollar i belöning har ej händerna återfunnits.
Det cirkulerar uppgifter om att händerna skulle använts som medel för att komma åt koderna via fingeravtrycken, till de bankvalv i skatteparadis där Peróns gömda miljoner skulle bevaras. Pengar som är knutna till hans påstådda allians med de eftersökta nazisterna efter andra världskriget.

Det finns mycket mera att berätta i saken men jag avstår.


Här ovan två böcker skrivna av den argentinske författaren Tomás Eloy Martinez, om Juan Peróns liv och karriär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar