torsdag 13 juli 2017

Lönskalägen, lägersmål, otidigt sängelag och mökränkningar på Åland år 1607-1608Magnus Erikssons Landslags Gifto Balk.
Illustration från ca. 1430.


I början av 1600-talet formligen exploderade häradsdomarna med rättegångar om lägersmål, lönskalägen, otidigt sängelag och mökränkningar. Vi finner dem så gott som i alla socknar och troligtvis är de fall
som upptas i boken Åländska handlingar 1530-1634 bara en liten del dessa år. Domarna är transkriberade och redigerade av Kaj Mikander och boken gavs ut av Ålands Kulturstiftelse år 1977.


Av egen erfarenhet vet jag att detta arbete skall ha allt beröm. Det skriftspråk som användes i 15 och 1600-talets domböcker är oerhört svårtytt, endast en expert kan läsa dessa kråkfötter.

Kökars socken

Åhr 1608 then 4 Septembris stod laga ting i Finnöö med almogan uti Kiökar sochn uti stådthållarens närware.

Nempden

Oloff Erichson i Österbijggöö                            Tomas Matzson i Öffuerboda
Lasse Olson ibidem (från stället)                        Jöns Fransson i Hellsiö
Lasse Nielson ibidem                                          Erich Larson ibidem
Simon Jönson ibidem                                         Tomas Simonson ibidem
Hans Henrichson i Finnöö                                  Per Matzson i Harstensboda
Per Tomeson ibidem                                           Sven Matzson i Granboda


Kom för retten Her Oloff Jacobj caplan i Kiökar och bleff tiltalet om thet lägersmål han bedriffuit haffuer med Brita Persdotter i Karlebij. Han swarede, at han hade stoor nöd ther til, och när han hade belägrat henne haffuer han i hennes broders och sijsters närware troloffuat henne. Någon tijd ther effter begärade han Her Erichz dotter (troligen prästen i Föglö) dotter i Föglö til hustro, then han och bekom til hustro, endoch han sade någre löse ord, om Her Erich, men han kunde them intet bewijse. Effter bröllöpet drog föreskreffne Oloff ifrå Fögeld til Kiökar, och begijnte haffue samman gång med föreskrefne Brita och henne på nijtt belägrade. Han bekende sin gerning. Nempden effter hans eigen bekennelse, kunde icke frije honom ifrå lagen så som förmedles i Högmåla Balken 5 Capitel.Kökars kyrka

Titeln Her framför ett förnamn betyder att det är fråga om en kyrklig person t.ex. caplan eller sacellan.
Här har alltså Her Olof från Kökar belägrat Brita i Kökar Karlby. Något som han ångrar bittert och gjorde det som lagen gav rum för nämligen trolova sig efter lägersmålet. Trolovning denna tid gällde som laglig förening och var alla med på noterna hände ingenting. Men nu var saken den att han far över till Föglö och träffar där Her Eriks dotter (namnet dyker upp senare) och begär i stället henne till hustru och de gifter sig. Nu drar så paret iväg till Kökar och efter en tid börjar han igen fria med förutnämnde Brita Persdotter. Här hade nämnden ingen annan möjlighet än att döma honom till döden i denna lägre instans.


Sida ur Gifto Balken i Magnus Erikssons landslag från 1430.


Målets fortsatta behandling i Föglö

Henrich Anderson i Skoboda domare                 Per Matzson i Finholma
Tord Jönson i Kalsiö                                           Jöns Erichson i Brendöö
Anders Erichson i Soneboda                              Per Henrichson i Olffuersiö
Oloff Matzson i Sottunga                                   Tomas Claeson i Bråttöö
Hans Olson ibidem                                             Gunmund Nielson ibidem
Per Matzson i Harstensboda

Her Oloff Jacobi fordom sacellan i Kökar bleff åter tiltaledt om thet lägersmål och troloffning han hade hafft med Brita Persdotter i Karlebij, och giffuit henne goffuor och sin förskriffning at han wille leffue och döö med henne. Någon tid ther effter drog han til Fögeld, och intet talade om sin förre troloffuade quinna, uten begärade Her Erichz dotter Ibba i Fögeld til hustro.Föglö kyrka

 Effter hans begären medh gode mens närware och samtijcke gaff Her Erich honom sin dotter. Och förr än thet skedde, frågades Her Oloff til om han hade tiltalet eller förloffuat sig med någon annan ther til han då nekade, och sade sig ingen haffue tiltalet uten begärede bröllöp. Så frågades och Her Erich til om han icke wiste thet han hade belägrat eller troloffuat anthen föreskrefne Brita eller någen annan. Då giorde han ther på sin eed at han icke wiste ther aff att han skulle haffue sig förseedt med någen quinnes person, ther til skulle witne ware Her Cristopher i Jumala, Her Lars i Lemland och månge andre erlige men och wuinnor om tå tilstädes wore och hörde hans ord. Ther effter gaff han då¨Her Oloff sin dotter, och efter bröllöpet drog han med sin hustri Ibba ifrå Fögeld och til Kökar. Någen tijd ther effter begijnte han sin gamble wane och gick til föreskrefne Brita och henne på nijtt belägrade. Hon bekende at han hade hafft beställe med henne 3 gånger seden hans bröllöp war hållit med Her Erichs dotter. Då frågades her Oloff til hwij han steht aff sin äckta sängh och beblandade sig med then andra. Han swarade fåuitzskeligen och sade at han hade stoor nöd ther till. Gud nåde och bättre , hans sinnen äre icke alle heme hos honom, tij han pläger understundom fanticera och tala fåutzskelige, såsom witnades för rettten aff månge som tilstädes wore.
Effter långsam granne ransakning, kunde thesse men som här i nempden sitthie icke gå ifrå theres mening som i Kökar sittidt haffue i nempden, effter hans egen bekennelse och gerning, såsom förmelles i Högmåla Balkens 5 Capitel. Doch om nåden och straffedt ställes i all underdånighett til Hans Kongl. Maijttz nådigaste behag. Och effter han fattig man är fallen, elliest swagh i huffuudet och föge wet huad han beställer i fåkunnigheten, therföre bidie menige man för honom at han måtte komme til mögelige böther.

Här ser vi alldeles tydligt och klart att nämnden vill fria caplanen men kan inte gå emot den förra nämndens beslut. Däremot prövar de ett annat grepp. Man försöker få honom idiotförklarad och att på så vis påverka kommande prövning hos konungen och få domen ändrad till enbart böter.


Lemlands kyrka

Följande berättelse gäller en klockare i Lemland som med tjänstekvinnan på Lemlands prästgård bedrivit lönskaläge. De ställs nu inför rätta emedan ryktet går att hennes man som lämnat henne för åtta år sedan ännu skulle leva i Sverige, men kanske han var död, upphängd som ryktet förtäljer? För att fria sig bör man söka bevis för hans avrättning där. Mannen hade rott ut kvinnan till ett ödsligt skär, kanske i Lumparn, och lämnat henne där men folk hade sett hennes belägenhet och räddat henne.
En klockare var denna tid en kyrkans "allt i allo" kan man säga. Man kunde kanske tro att han enbart "rang i kyrkklockorna" men hans jobb var faktiskt mer än så. Han var kyrkans gårdskarl och den som tog upp kollekten, kallades då "klockarfar". Ifall ingen kantor fanns anställd var det hans skyldighet att spela. Dessutom hade han som uppgift att lära barn läsa och skriva samt leda sång i allmänhet. Med folkskolornas inträde minskade den pedagogiska delen.


Lemlands socken

Anno etc. 1608 then 9 Septembris i Granboda stod laga ting i Lemland sochn utj stådthållarens närware.

Nempden

Niels Jacobson i Söderbij domare      Henrich Hanson i Hellistorp
Måns Jacobson i Norboda                  Anders i Clemetzbij
Per Nielson utj Flaka                          Niels Larson i Flaka
Erich Larson  ibidiem                        Per Olson i Norboda
Jöns Nielson i Bistorp                        Niels Jönson i Lömböte
Simon Jönson i Clemetzbij                Tistran Larson  i Jernsijda


Erich Matzson Klockare i Lemland haffuer belägrat Mariet Matzdotter tienst quinna i Lemlandz prestegård. Hennes man rijmbde ifrå henne Joen Anderson benämnd för 8 åhr seden. Witnade henrich Hanson i Hellistorp at när hennes man drog ifrå henne, förde han henne med sig ut i skären, och satten på ett grund eller en liten bergklippa, och ther med rodde han ifrå henne. Ther kom gott folk och halp henne täden aff klippan och förden til landz. Effter owist är at han anten är leffuandes eller död, och föreskrefne Erich är wigd wid henne, skal han förskaffe sig bewijs ifrå Nijköping, tij thet sägz at föreskrefne Joen skal ware ther uphängd.


Lemlands prästgård i sent 1800-tal
Fotograf Axel Plantin Åbo.


Följande berättelse är från Lemland Lemböte. Saken gäller det som benämns "Mökränkning" alltså lägersmål mellan icke trolovade eller gifta. Mariet från Lömböte har legat med två bröder Jöns som hon får barn med och Knut som ihärdigt nekar. Rättegången föregås av en intrig där Mariets brorshustru Brita i Lemböte är inblandad.
Lagen stipulerade att om mökränkningen följs av en "Morgongåva" kan mannen undslippa straff men i detta fall betalade inte Knut avgiften utan sattes på Castelholm slott.
Jöns som har lämnat Mariet skall betala böter.
Böterna utgick med penningar 40 mer vilken fördelades sålunda att Konungen erhöll 26 mer, Häradshövdingen 6 mer, Sochnen 6 mer.

Kånan alltså Mariet erlades att betala Konungen 6 mer, Höffdingen 3 mer, sochnen 3 mer

Mariet Jönsdotter i Lömböte, bleff tiltalet om thet lägersmåls rijchte hon är uti kommen med 2 bröder, Jöns Olson och Knut Olson i Knutzboda, och hon haffuer barn med Jöns, men hon och Knut neka och swärie at the intet haffue beställe med huart annat. Doch äre ther falne någre ord aff hennes broders hustro Brita Niels Jönsons i Lömböte, uti så måggo, om hon hade tagit then färdige brodren, wille hon hielpe them til bröllöpz kost, men effter hon haffuer tagit then ofärdige, mjå hon see sig om aff henne skulle hon ingen hielp haffue. Nu bödz Knut lagen, then han icke måtte fulborda tij ha är en lisker dreng. Hans fader broder Erich Person i Flaka wille icke heller fäste lag för honom, effter saken är tuiffuelachtig och Knut är en fåne tutuwillutz ?

Nempden affsade at ha skal tiene för sin saak wid Casterholm slott, och then andre brodren Jöns är skild ifrå konan, skal böte för möökrenckningen penningar 40 mer.Midsommarstång på Föglö.

Uråldrig symbol för naturens återkomst och människors fortplantning. Sedan härstammar från Sverige och inkom till Åland på 1700-talet, troligtvis med de återvändande bönderna efter Stora ofreden 1721.
Ytterst har den sin begynnelse i den judiska lövhyddohögtiden.

Midsommarstången är ett tydligt exempel på hur hedendom och kristendom möts. Korsarmar på fallossymbolen en upprest stång.

Följande berättelse är från Föglö. Olof i Hastersboda har belägrat Kirstin från samma ställe. Nu blev det lite tokigt för de är kusiner och detta innebar enligt den tiden blodskam.
Enligt liknande händelser i vår tid är det ett klart fall av våldtäkt.
Någonting är i alla fall fel med havandeskapstiden. Här nämns att våldtäkten skulle skett 8 dagar efter Helge Konungars tiden alltså trettondagen och födseln skett vid Lucia. Ett havandeskap på 11 månader vilket är helt otänkbart.

Helge Tre Konungar, Kasper, Melker och Baltzar. Mosaik från 500-talet i Ravenna.

Vi sätter oss ned och lyssnar vad som försiggår i rättssalen i Granboda.


Åhr Christj 1607 then 8 Julij i Granboda stod laga ting med menige man aff  Fögeld socknn utj erligh welbijrdig och manhafftig Jören Holstes til Dieckneböle, befalningzman på Casterholm slott och Ålandh, närware.

Nempden

Hans Olson i Sottungha                     Jöns Erichson i Brendöö
Per Matzson i Harstensboda              Jören Anderson ibidem
Gunmund Nielsoni Bråttöö                Henrich Olson i Biörsboda
Tomas Claeson ibidem                       Per Olson i Kalsiö
Per Larson ibidem                              Tord Joenson ibidem
Swen Joenson i Sandöö                     Anders Joenson i Sandöö


Kom för retten Oloff Joenson i Harstensboda som haffuer belägrat Kirstin Månsdotter ibidem, och äre tu sijskon barn, drengzens moder är sijstren och konans fader är brodren. Föreskrefne Oloff sade sig icke wette haffue henne belägrat, om thet är skeedt, då är thet händt i druckensmål genom dieffuelens tilskijndan. Såsom kånan bekenner, skal theres samman gång ware skedd otte dagar effter Helge Tre Konungars tijd, och barnet bleff födtt om Sanct Lucae natt. Hon sade at han kom til henne om natten när hon soff i sin sengh, och wiste icke aff honom förr än han war kommen tijtt han wille. Effter noga reckning haffuer hon gådt med sitt barn til 40 vekor, doch icke månge dager ther ifrå. Effter theres eigen bekennelse och gerning, kunde nempden icke frije them ifrå thet sidzste Capitel i Högmåla balken. Doch om nåden stelles i all underdånigheet til Hans Kongl. Maijtz gunstige behagh.

Midsommarstången i Eckerö Storby.
Anses vara den högsta på året. Enligt gammal tradition den högsta stången, rest på gammalt sätt med stötor och roten kvar i backen. Brukar även vara den stång som reses senast på kvällen vi 23-24 tiden.


Följande berättelse kommer från Eckerö.
Jören Birgeson i Storby har belägrat Mariet Jacobzdotter och gjort som lagen påbjuder, sökt trolovning och äktenskap. Nu ville han i alla fall överge henne. Bönemännen, en typ av försvarsadvokater urskuldar honom genom att säga att allt skett i fyllan och villan i dryckesmål sent om natten och att han därigenom inte visste vad han gjorde. Urskulden känns igen, inget nytt under solen.
Nu får Jören böta standardbeloppet, 40 mer till målsäganden, Konungen, häradshövdingen och socknen.

Eckerö socken

Åhr Christj 1607 then 20 Junij i Rönnickeböle stodh laga ting med almogan aff Äkeröö soknn utj erlig welobijrdig och manhafftig Fören Holstes til Dieckneböle, befalningzman på Casterholm slott och Ålandh, närware.

Nempden

Oloff Tomeson i Rönickeböle, lentzman

Tomar Tomson i Öffrebij                  Mårten Erichson i Marbij
Oloff Erichson ibidem                      Erich Person i kijrkiebijen
Jacob Nielson ibidem                       Anders Larson ibidem
Henrich Person i storebijen              Niels Matzson i Torp
Jacob Olson ibidem                          Unge Lasse Matzson i StorebijenJören Birgeson i Storbijen, haffuer belägrat Mariet Jacobsdotter, och seden bedit til henne med två men, nemligen Joen Nielson och Tomars Person om ächtenskap. Nu wil han öffuergiffue henne. Om ächtenskapet och troloffningen stelles til biscopen och landzprosten. Bönemennen bekende at thet skedde seent om quelden i druckinsmål och wiste föge huad thet hade med sig, uten för lust och ööl skuld the ginge effter.
Effter förenämnde Jören ingelunde will bliffue wid henne, för möökrenckningen utfäste han penningar 40 mer målsäganden, Konungen, Häredzhöffdingen och sochnen.Midsommarstång i Jomala Gottby

Nästa berättelse kommer från Jomala Vestansunda.

Här har det kunnat gå väldigt illa för skräddare Måns. På grund av hat och troligen svartsjuka hade stora strider uppstått mellan Måns och hustrun. Detta  resulterade i att hon anklagade honom för att ha belägrat sin dåvarande 7-åriga dotter. Brottet skulle utan vidare resulterat i dödsdom men hustrun ångrar sitt tilltag och ber på sina bara knän om förlåtelse av mannen och sittande rätt. Målet slutar lyckligt för hela familjen och rätten frikänner honom och dottern (sic) i detta "homemål".


Jomala socken

Åhr Christi 1608 then 12 Septembris stod laga ting uti Södersunda med almogan af Jumala sochn i stådthållarens närware.

Nempden

Erich Mårtenson i Giölbij domare                Jacob Michilson i Dalkarbij
Påuel Person i Södersunda                            Oloff Person i Ijtterbij
Sigfrid Knutzson i Öningebij                        Mats Henrichson ibidem
Oloff Knutzson i Jumalabij                           Gregers Sigfridson i Boskeböle
Per Person i Götebij                                      Simon Olson i Norsunda
Mårten Jönson ibidem                                   Erich Larson i Westansunda


Måns Skreddare I Westansunda och hans hustro haffue warit i stoor trätte och mijckin oenigheet sin emellan, hon hafffuer aff affuund förekastadt honom at han för 3 åhr seden skal haffue belägrat sin eigen dotter, huilkit otroligt är, tij pijgan är nu om sine 10 år til ålders. Kunde intet bewijsa sin ord, uten bekende om hon hade thet sagt, då är thet skeeddt aff haat och i hennes fåwiskheet, tij hon haffuer icke all sin sinne. Nempden ransakade och affsade, affter hon är tookot, och icke haffuer sin fulle sinne och icke kunde bewijsa sin ordh, effter hon och sielff badz här före och inför retten full på sin knää och begärade wenskap aff sin man. Ther före sades föreskrefne Måns och hans dotter frij för thet homemål.


Luskat i Godby den 13 juli år 2017


Johan G. Granlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar