söndag 24 november 2013

Mjölkkörare i Sund

Gammalt mjölkbord i Kastelholm

Såhär såg de ut, mjölkborden vid vägkanterna. Här står kannorna kvar och minner om den tid då mejerierna på Åland fick sin mjölk från tusentals småbönder med en och två kannors leverans varje dag i veckan, år efter år. Det var högkonjunktur och alla ville ha kor som mjölkade och gav bonden en stadig inkomst, mjölklikviden.
August Anderssons mjölkbil Ål 719. En Chevrolet Load Master år 1953. Bilden tagen utanför ÅCA.
Hans Sjöbloms Bedford Ål 561 någonstans i västra Sund på 1950-talet. Hjälpkarl sittande på kannorna Pekka Lundström.


Här ser vi Vivasteby mejeri från en bild ur Anselm Sjöblads fotografisamling. Mejeriet startade sin verksamhet i september 1912 och med Anselm Sjöblad som mejerist de första åren. 
Transporten av mjölk till mejeriet sköttes under en lång följd av år av bönderna själva som i rotar förde mjölken med hästkärror.


År 1938 erhöll Vilhelm Andersson från Djurgårds i Kastelholm, tillstånd av Ålands Landskapsstyrelse att bedriva yrkesmässig biltrafik med lastbil, och därvid använda sig av en bil om 4.500 kg bruttovikt.Här ser vi Vilhelm Andersson sittande på kofångaren och vid förardörren sonen Aldur Andersson.
Bilen är en Chevrolet och hade registernummer Ål 85.


Vilhelm Andersson, förste mjölkkörare i Sund

I boken "Sundskarlar hemma och borta" skriver Borghill bl.a. följande om Vilhelm:
Han var född år 1883 i Oravais och dog år 1948 på Djurgården i Kastelholm.
Ville var 3 år då han blev faderlös och 14 då han blev moderlös. Han arbetade på sågen i Räfsö, Finland och tog en korrespondenskurs i matematik och där lärde han sig finska. En åländsk kapten Mansén fraktade trävaror och anställde Ville på skutan. År 1907 kom han till Haraldsby ångsåg och tack vare sina matematikkunskaper blev han kvartersman och köpte upp stock. År 1929 övertog han svärfaderns arrende av Djurgårds.
 Borghill skriver vidare att: Ville var som sagt matematikintresserad och då de "hästlösa" mjölkleverantörerna skulle betala för transporten till mejeriet, räknade Ville ut vad de skulle betala för den, procentuellt mot de andra.
Norrgårds Karl August Karlsson och Ville började med mjölkkörning med lastbil år 1938.
August Andersson, här med hustru Inga.
August var född den 26.5 1917 och dog den 1 januari år 2002.

Då man fördjupar sig i detta material och intervjuar olika personer angående denna epok i den åländska mejerihistorien så finns det vad gäller Sunds mjölkkörning en person som gjorde en heroisk arbetsinsats och det är August Andersson från Kastelholm. Han körde mjölken från Sund till Mariehamn i över 30 års tid.
Varje dag i veckan, söndag som vardag, utan egentlig semester. Sjuk var inte att tala om. Sönerna Anders och Sune berättar att då han kom hem på eftermiddarna skulle andra körslor avklaras. Sönerna fick agera medhjälpare då varje detalj skulle kontrolleras om fungerade typ lampor och blinkljus.

År 1949 började August att köra mjölk i Sund till mejeriet i Vivasteby. Sönerna Anders och Sune berättar att de ibland åkte med som pojkar till mejeriet. Då det nya andelsmejeriet Ålands Central Andelsmejeri startade år 1952 fick August kontrakt att från Sund köra den s.k. norra linjen no:2.
Kontraktet är skrivet den 18 december år 1951 och är undertecknat av August Andersson, lastbilsägare
och Harry Olofsson, Centralaffär.

Med bläckpenna är inskrivna för i Sund byarna: Sundby, Lappböle, Brändbolstad, Strömbolstad, Sibby, Hulta, Mångstekta, Persby, Vivasteby, Guttorp, Gunnarsby, Finby, Smedsböle.

I punkt 9 kan vi se att: Ingen annan varutransport än den i detta kontrakt ordinarie angivna är tillåten under mjölktransporterna. Denna regel modifierades senare kanske tack vare den senare tillträdande direktören Stig Carlsson. Bilderna bekräftar att man körde varor till andelshandlarna på orten. Detta kanske tack vare Stigs tidigare tjänstgöring inom andelslagsrörelsen i Sund. Han var ju affärsföreståndare där före han tillträdde som ÅCA-direktör.
Här ser vi August Andersson med sin första bil Bedforden, lasta varor från Aranda för transport till Sunds Andelshandel.
Nu har varorna anlänt till Sunds Andelshandels filial i Kastelholm. Vi ser August i kännspak stil med karbusen på sig lasta fodersäckar ur Bedforden. I mitten står den legendariske föreståndaren Fred Carlsson, f.ö. bror till ÅCA direktören Stig Carlsson. Mannen till vänster är Fritz Mattsson, under lång tid hjälpkarl åt August.
Varor från Mariehamn lastas ur Chevroleten Ål 719  vid Sunds Andelshandels magasin. Varorna placerades ovanpå mjölkkannorna. Till höger ser vi den gamla andelshandeln, en byggnad i funkisstil, synd att den revs på 1970-talet. Den sista tiden tjänade den som sädestork.
Med denna bil körde August från år 1953 till 1956.
På bilden ser vi August till vänster på Chevroleten och invid står Fritz Mattsson på Bedforden. Sune Andersson berättar att man tidvis körde med två bilar och vintertid plogade man snö med Bedforden på förmiddagen emedan den var bättre i vinterföre och att den hade snökedjor.
På Fritz bilen ser vi de karaktäristiska ÅCA-trälådorna. I dessa transporterades bröd till affärerna samt de smör och silvaddsleveranser som leverantörerna beställde. Dessa varor placerades sedan i de på mjölkborden uppspikade trälådorna. Jag minns att snickaren Alfons Dahl i Svensböle tillverkade trälådor för mejeriets räkning. Dehär trälådorna var eftertraktade och så här långt efteråt kan jag erkänna att jag har en sådan där jag har mina fågelvettar förvarade.
Här ser vi Augusts nya Bedford från år 1958. Med den körde han fram till 1964.
Här ser vi August stå invid den år 1964 införskaffade lastbilen som var utrustad med Leyland motor. Den inköptes i Stockholm som använd. August körde med den fram till 1970.
I ett tidningsreportage, Ålandstidningen av år 1968 ser vi här August Andersson med brorssonen Per-Erik lasta mjölkkannor vid ÅCA i Mariehamn. August berättar här att han kört mjölk från Sund i 19 års tid.
Vi ser också här ganska tydligt hur kannorna var lastade. Sune Andersson berättar att de översta kannorna surrades med rep för att hållas på plats. Repet lades igenom kannornas handtag och med enkla halvslag knöts de fast. Den övre raden lades på en skiva och de hade inget sidoskydd. Under många år fraktades kannorna oskyddade mot regn och damm, vilket måste varit olidligt då man tänker på den på den tiden oasfalterade vägarna.
Vi kan avläsa kanna 83 som är Lindemans i Mångstekta samt kanna 36 hörande till Kastelholms kungsgård.Kastelholms kungsgårds mjölkbord i november 2013. Renoverad och återställd av museibyråns byggnadsavdelning. De flesta mjölkborden hade en solskydd mot söder men denna gård kanske hade denna modell även i äldre tid.


I detta avtal som slöts den 31 mars år 1965, stipuleras att:
Täckning av mjölkkannorna.
Med anledning av Hälsovårdsnämndens i Mariehamn beslut i rubr. ärende och med hänvisning till punkt 11 i Edert mjölktransportavtal med oss, beslöt direktionen för Ålands Centralandelslag den 30 mars 1965 att mjölkkannorna skall från den 15 april 1965 vid intransporten till mejeriet i Mariehamn vara täckta med presenning och på ett sådant sätt att även kannorna på sidorna och bakgaveln täckes helt.

På Ålands Centralandelslags vägnar:
Stig Carlsson
Verkst. direktör
Ole Mattsson
Disponent.Här ser vi körlistorna för August i Sund från 2.januari 1972. Nu finns även med byarna, Ämnäs och Haraldsby med. Man ser här en tydlig tendens att mjölkleverantörerna minskade hela tiden och nya körlistor framlades.


Ett nytt kontrakt uppgjordes från den 1 januari 1968 att nu även omfatta byarna Domarböle, Jussböle, Tosarby, Berg, Gesterby. Vid denna tid hade Hans Sjöblom ombesörjt mjölktransporterna från de byarna.

Under årens lopp hade August flera hjälpkarlar. Förutom tidigare nämnd Fritz Mattson och Per-Erik Andersson arbetade Sten Lindholm, Kurt Husell och Vidar Karlsson under ett flertal år. Jag minns ännu de välkända ropen: -Ståååp samt -Köör igen! I ur och skur skulle hjälpkarlarna hoppa ut och in från flaket. I byarna minns jag att de stod framåtböjda på flaket medan bilen körde från mjölkbord till mjölkbord.
 Mjölkbilens dagliga turer var ett välkommet inslag i min barndoms uppväxt på gården Norrgårds i Finby.
Norrgårds i Finby stora ladugård från 1934. Till höger ser vi mjölkbordet. Dessa bord skulle vara i jämn höjd med lastbilens flak ca. 1.5 meter högt. De skulle ha en smörlåda samt ett solskydd mot söder. Upp till bordet var det 2 trappsteg. På morgonen kom mjölkbilen lite före kl. 8, då kom den norrifrån och måste köra mot mjölkbordet till vänster i körbanan. Returen kördes andra vägen vid 13-tiden och då  hade bilen bordet på höger sida. I retur hade vi dagligen skummjölk och ibland vassle åt djuren. Ett par gånger i månade smör och ibland behövde silvaddslagret fyllas på.
Min far Bernhard Granlund rustar här med mjölkkannorna. Antagligen är det skummjölken som skall tas om hand. Vi ser skuggorna peka mot norr och fotografiet taget på eftermiddagen.
Ett fotografi taget av den legendariske fotografen Elis Fogde. Bröderna Mathias och Bernhard Granlund stående vid mjölkbordet no. 39. De bedrev jordbruket på Norrgård i sambruk och bilden ger rättvisa åt detta. Han i hand i mjölkkannan. Deras hustrur Ensi och mor Ilmi skulle varje morgon stiga upp lite över 6 och mjölka korna, i början helt för hand men sedermera med en mjölkmaskin. Dess surrande och ibland smattrande läte ekar ännu i mitt huvud. Denna tid surrade det överallt på gårdarna denna tid.

Georg Johanssons Bedford
Den södra linjen i Sund no: 1 kördes från mejeriets start år 1952 fram till 1956 av Georg Johansson från Sund Smedsböle.
Linjen omfattade byarna: Bomarsund, Estvik, Storängen, södra Finby, Domarböle, Jyssböle, Högbolstad, och Kastelholm.
Här ser vi Georgs bil lasta grus och sten från fästningsområdet vid bygget av den nya landsvägen. Georg körde därefter i många år för landskapsstyrelsens vägavdelning.
 Hans Sjöblom med sin mjölkbil Bedford ål 561, bilden tagen i Gesterby.
Även Hans hade många olika hjälpkarlar, förutom tidigare nämnd Pekka Lundström också Roy Jansson, Lennart Blomqvist några år, Jan-Olof Sjöblom och Hans Nummelin.
Hans körde alltid Bedford lastbilar, detta märke var vanligt på denna tid.Hans Sjöblom, född den 3 juli 1935 i Tranvik, död den 23.2 år 2000 i Domarböle.Här ser vi Hans Sjöbloms sista lastbil, även detta en Bedford.
En annan mjölkkörare som hämtade mjölk från Sund var Helge Olofsson från Vårdö. Han körde åren 1969 till 1970 efter att Hans Sjöblom slutat. Även han hade en Bedford. 
De gamla trotjänarnas saga börjar bli all. Här ser vi August Andersson ställa undan ett par karosserier från gamla mjölkbilar med sin sista lastbil från 1983.August Anderssons mjölkbil från 1970 vid ÅCA nya mejeri i Jomala. Fotot är taget år 1983.
En ny era skulle börja med uppsamling från leverantörerna med tankbilar. 
Här ser vi ÅCA första tankbil från 1970.August son Sune Andersson skulle i ett antal år köra mjölktankbil. Här ser vi bilen vid Östergårds i Lillbolstad. Bilen kördes under åren 1998 - 2007.
Här ser vi den senaste mjölktankbilen, nyköpt år 2007. Transporterna omhänderhas numera med Transmarbilar.August Anderssons son Kaj-Bertil visar här hur han för över mjölken från sin tankbil till mejeriet i Jomala.
Fotot ingår i Ann-Gerd Steinbys bok, Ålandsmjölken.

Det har varit intressant att insamla alla dessa uppgifter för denna bloggartikel. Jag tackar alla som medverkat och gett mig fotografier och värdefull  information om detta tidsskeende på Åland. Ett särskilt tack till Marita Sjöblom i Godby samt, Anders och Sune Andersson i Kastelholm.


Skummat lite på ytan i Godby i november 2013

Johan Granlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar