torsdag 24 januari 2013

VY ÖVER FINBY SAMT KARTA ÖVER BOMARSUNDSOMRÅDET ÅR 1650

Norra Finby sett från  södra byn.

Vi ser här en vacker vy över Finby by i Sunds socken på Åland. Fotografiet är taget i tidigt 19-hundratal.
Fotografen är för mig okänd men kan vara Anselm Sjöblad som under denna tid tog en mängd fotografier av Sundsbor och gårdsmiljöer i Sund. Lauri Åkerblom i Kumlinge har förtjänstfullt omhändertagit hans fotoskatt och många foton från Sund kan man se i hans fotoprojekt. 
Räknat från vänster ser vi gården Postens med den nya mangårdsbyggnaden som reser sig intill gamla gården. Man ser även en liten del av det vitkalkade stenhuset. I bakgrunden kan man skönja gårdarna Förblads och Sjöblads. Intill står Mattas väderkvarn. I bildens mitt ser vi Mattas gården jämte uthus och den nyuppförda ladugården. Längre bort ser vi Trögers mangårdsbyggnad.
Stenfoten till byns ladugårdar lades av bl.a. en man som hette Kero. På  Norrgårds Långberg kan man ännu i dag skönja spåren efter stenframställningen. Här och där finns halva borrhål i långa raka rader i dagbrotten. Kero uppförde även Norrgårds ladugårdsstenfot. Längst till höger ser vi Branders gulmålade boningshus och bakom det ser vi Norrgårds mangård och uthusbyggnader samt väderkvarn. Vid denhär tiden har ännu inte Norrgårds fått sin nya ladugård utan det är den gamla som man kan skymta taken av.
På åkrarna ser man säd i skylar samt på Mattas stora åker ser vi den enorma ärtskörden man bärgade detta år.

Bilden ovan.
Vi ser här Hans Hanssons karta från 1650 över Bomarsundsområdet. I norr ser vi Bovik. Därefter Bomarsund i området för det vi i dag kallar Djävulsberget och Kejsarviken. I ändan av denna vik ser vi ett mulbete ungefär där Puttes Camping är i dag. Till området finns ingen väg och ingen postbrygga är inritad här och således kan omöjligt inte posten angjort detta område i begynnelsen. Museibyråns personal har vägrat erkänna detta faktum och i olika publikationer framkommer att posten i alla tider angjort Bomarsund på den östra delen av Åland. Detta är om inte historieförfalskning så i alla fall undanhållande av fakta för allmänheten.

Norra Finbys gårdar jämte två gårdar från Vivasteby hörde i äldre tid till en postförarrote som handhade postforslingen från först Delvik bryggan och senare Bomarsund fram till Vargata i Vårdö. Den stora postvägen mellan Stockholm och St. Petersburg startade år 1638. Vid denna tid fanns inte orten Bomarsund utan betecknade endast vattenområdet med detta namn. I Hans Hanssons karta för denna tid finns endast 3 st ingärdade mulbeten på området. Ingen väg ledde fram till någon postbrygga. Bomarsund med postbrygga blev troligen anlagt långt senare på 1670-80 talet då även ett värdshus anlades på området. Postens gården var huvudpostgård i byn. Troligtvis byggdes den bastanta stenbyggningen på gården just för detta ändamål.
 I en karta av Hans Hansson från 1650 ser man tydligt hur han som ortens lantmätare har beskrivit vägen som: Stohra Landzväigen öfver Åhland. Vägen slutar vid postbryggan i Delvik. Man kan t.o.m. se plankorna inritade i den stora bryggan.

Johan Granlund den 24 januari 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar